Madua Lecture

Contact Us

 

Mailing Address:
The Robert H. Smith Institute of
Plant Sciences and Genetics
in Agriculture
Herzl 229, Rehovot 7610001, Israel

Administrator: Neomi Maimon 
Tel: 972-8-948-9251,
Fax: 972-8-948-9899,
E-mail: neomim@savion.huji.ac.il

Secretary of teaching program:
Ms. Iris Izenshtadt
Tel: 972-8-9489333
E-mail: Iris.Izenshtadt@mail.huji.ac.il

Director: Prof. David Weiss
Tel: 972-8-948-9436
Fax: 972-8-948-9899
E-mail: david.weiss@mail.huji.ac.il

 

אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי יבול בתנאי אי ודאות של סביבה משתנה 

b06361e46330399e1fcb9b007cb52869

אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי יבול בתנאי אי ודאות של סביבה משתנה ד"ר מנחם מושליון, האוניברסיטה העברית בירושלים 19/04/2015 תקציר הרצאה הגידול המתמיד באוכלוסיית העולם והשאיפה לשיפור ברמת החיים מביאים לעליה בביקוש למזון ומכאן לניצול מקסימלי של משאבי הטבע הדרושים לחקלאות. תהליכי הטיפוח של צמחי יבול הביאו להגדלה משמעותית ביכולתם לייצר מזון, אך בו בזמן גם להגדלה דרמטית בצריכת המים שלהם ומכאן גם לרגישות גבוהה ליובש ועקות סביבה נוספות. בשנים האחרונות מושקעים משאבים רבים בניסיונות להפוך את הצמחים לפחות רגישים לעקות סביבה וזאת כדי לאפשר את גידולם גם באזורים קשים יותר, אך עד כה ללא הצלחה רבה. בהרצאה אסקור את המנגנונים המולקולריים, התאיים והרקמתיים בעזרתם חשים הצמחים את סביבתם בכלל ואת כמות המים העומדת לרשותם בפרט. ארחיב על מנגנוני ניהול מאזן המים של הצמח השלם ועל הבדלים בין מנגנוני בקרה "שמרניים" התורמים לשרידות הצמח, לבין מנגנוני "לקיחת סיכון" המביאים לצמיחה מהירה בתנאים אופטימליים, אך עלולים להביא לפגיעה בצמח בתנאי עקה. בנוסף, אדגים את אסטרטגיות ניהול הסיכונים של צמחי בר רב שנתיים (אורן ירושלים) ועונתיים (שעורת בר) הגדלים באזורים בעלי יציבות משקעים שונה בארץ (מהר מרון ועד ירוחם). לסיכום, אדון בשאלה, האם ניתן ליישם חלק מאסטרטגיות של צמחי הבר כדי לגשר על הפערים הקיימים כיום בין הידע הגנטי הרב העומד לרשותנו לבין היכולת לנצלו לטיפוח גידולים חקלאיים כדי שיתאימו לאזורי גידול המאופיינים בתנאי אי ודאות של מצב המשקעים.